ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Ηλικία οδηγού: Για τις κατηγορίες «μικρό» και «μεσαίο» το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 έτη. Για τις λοιπές κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 έτη. Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός θα πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης με ημερομηνία κτήσης τουλάχιστον 1 έτος πριν από την μίσθωση του αυτοκινήτου.

Κράτηση: Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα της FLEXATO και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης παρέχει εντολή στην FLEXATO να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης αυτοκινήτου. Η ως άνω εντολή δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Επιβεβαίωση κράτησης: Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της FLEXATO, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση αυτής άμεσα, το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει αμέσως την ορθότητα όλων των στοιχείων της επιβεβαίωσης. Εκπρόθεσμη αναφορά λαθών δεν δικαιολογείται ούτε και γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ακύρωση κράτησης: Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας της FLEXATO, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η FLEXATO δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του, χρηματικό ποσό ύψους 50 ευρώ ανά κράτηση. Η ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@flexato.gr.

Απουσία κατά την παραλαβή: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η FLEXATO θα προβαίνει σε ακύρωση της κράτησης έπειτα από την παρέλευση 2 ωρών, εκτός και αν η καθυστέρηση παραλαβής του αυτοκινήτου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (καθυστέρηση πτήσης κτλ). Επίσης η FLEXATO θα χρεώσει τον υποψήφιο μισθωτή με χρηματικό αντίστοιχο με 3 ημέρες ενοικίασης αυτοκινήτου ίδιας κατηγορίας που αφορούσε η κράτηση.

Απουσία-Καθυστέρηση κατά την παράδοση: Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιστρέψει το αυτοκίνητο τουλάχιστον 3 ώρες αργότερα από την συμφωνημένη ώρα, στο συμφωνημένο τόπο, θα επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό αντίστοιχο 1 ημέρας ενοικίασης του αυτοκινήτου που μίσθωσε. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν εμφανιστεί καθόλου, χωρίς να έχει ενημερώσει την FLEXATO, μετά την πάροδο 8 ωρών από την συμφωνημένη παράδοση, η FLEXATO διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση θα αναζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει υποστεί.

Τρόποι πληρωμής: Η πληρωμή που αφορά στο κόστος ενοικίασης του αυτοκινήτου, δύναται να πραγματοποιηθεί με μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, αποδεκτή από την FLEXATO. Με τους ίδιους τρόπους δύναται να καλυφθεί και το χρηματικό ποσό που αφορά στην Εγγύηση.

Εγγύηση: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου δεσμεύεται χρηματικό ποσό ως εγγύηση, στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του οδηγού, το οποίο θα επιστραφεί αυτούσιο κατά την λήξη-παράδοση του αυτοκινήτου, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Ο χρόνος αποδέσμευσης του ποσού είναι συνυφασμένος με την εκδότρια τράπεζα της εκάστοτε πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας. Η εγγύηση δύναται να καταβληθεί και σε μετρητά. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες «μικρό» και «μεσαίο» ανέρχεται σε ποσό ύψους 350 ευρώ, για την κατηγορία «μεγάλο» και «FLEXATO Special» σε ποσό ύψους 750 ευρώ και για την κατηγορία «Luxury» σε ποσό ύψους 3.000 ευρώ.

Πρόστιμα και παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές παραβάσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον ίδιο.

Ασφάλεια: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την FLEXATO οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από φωτιά και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι παραπάνω καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της FLEXATO με την ασφαλιστική της εταιρία.

Μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών από ιδία υπαιτιότητα (C.D.W): Επίσης, χωρίς επιπλέον κόστος, η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημία στο ενοικιαζόμενο όχημα περιορίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), στην μέγιστη χρέωση ποσού ύψους 750 ευρώ για τις κατηγορίες «μικρό» και «μεσαίο», 1.250 ευρώ για τις κατηγορίες «μεγάλο» και «FLEXATO Special», 3.000 ευρώ για την κατηγορία «Luxury». Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος και στα ελαστικά.

Πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών από ιδία υπαιτιότητα (F.D.W.): Παρέχεται η δυνατότητα, προς τον ενοικιαστή του αυτοκινήτου, να έχει πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών από ιδία υπαιτιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), σε περίπτωση που καταβάλει για κάθε ημέρα μίσθωσης του αυτοκινήτου, χρηματικό ποσό ύψους 5 ευρώ για τις κατηγορίες «μικρό» και «μεσαίο», 7 ευρώ για τις κατηγορίες «μεγάλο» και «Flexato Special», 12 ευρώ για την κατηγορία «Luxury». Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος και στα ελαστικά.

Προϋποθέσεις κάλυψης ζημιών: Δεν παρέχεται καμία ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών σε περίπτωση κακόβουλης μεταχείρισης του οχήματος, βαριάς αμέλειας, οδήγησης σε μη εγκεκριμένους δρόμους, οδήγησης κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μέθης ή άλλων παράνομων ουσιών. Επίσης σε περίπτωση ζημίας του οχήματος ή ατυχήματος οφείλει ο ενοικιαστής να καλέσει άμεσα τα αρμόδια αστυνομικά όργανα (τηλ: 100) και να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την εταιρία FLEXATO (τηλ:+30 2310 555 991, κιν: +30 6946132753). Εάν δεν τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις δεν γεννάται κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή, για ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν.

Κάλυψη ολικής κλοπής: Η κάλυψη ολικής κλοπής παρέχεται δωρεάν. Αν η ολική κλοπή, που τυχόν λάβει χώρα, σχετίζεται με αμέλεια του ενοικιαστή (άφησε το κλειδί στο αυτοκίνητο ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κτλ) τότε ο ενοικιαστής δεν απαλλάσσετε από την ευθύνη του. Η ως άνω κάλυψη ολικής κλοπής δεν ισχύει σε περιπτώσεις μερικής κλοπής μέρους ή εξαρτήματος του αυτοκινήτου ή σε περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν από την απόπειρα της κλοπής. Ως προς αυτά ισχύουν οι όροι της μερικής απαλλαγής ευθύνης ζημιών (C.D.W.) ή της πλήρης απαλλαγής ευθύνης ζημιών (F.D.W.) (αν έχει επιλέξει την τελευταία ο μισθωτής).

Επιπλέον καλύψεις ζημιών: Ρωτήστε μας κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας, πως μπορείτε να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης σας για επιπλέον ζημίες (ζημιές στο κάτω μέρος και στα ελαστικά, μερική κλοπή μέρους του αυτοκινήτου κτλ).

Έξοδα φακέλου ατυχήματος: Ο οδηγός χρεώνεται 25 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του.

Πρόσθετος οδηγός: Η ημερήσια χρέωση ανέρχεται σε ποσό ύψους 2 ευρώ για κάθε επιπλέον οδηγό.

Πολιτική Καυσίμων: Ο οδηγός παραλαμβάνει το αυτοκίνητος με γεμάτο ντεπόζιτο καυσίμων και οφείλει να το παραδώσει με επίσης γεμάτο ντεπόζιτο. Εάν δεν συμβεί αυτό επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην ποσότητα των καυσίμων που λείπει καθώς και με ποσό ύψους 15 ευρώ ως χρέωση εξυπηρέτησης καυσίμων.

Παιδικά καθίσματα: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 ευρώ ημερησίως.

Πλοηγός-GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 ευρώ ημερησίως.

Αλυσίδες χιονιού: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 ευρώ ημερησίως.

Αλλαγές τύπου αυτοκινήτων: Η FLEXATO διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα αυτοκίνητα που φέρουν την ένδειξη «GARANTIE» κατά την κράτηση. Ρωτήστε μας κατά την κράτηση αν υπάρχει η δυνατότητα να σας εγγυηθούμε την εκμίσθωση συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου, ακόμη και αν δεν φέρει την ένδειξη «GARANTIE» στην ιστοσελίδα μας.

Παραλαβή-Παράδοση: Κάθε παραλαβή – παράδοση εκτός των σημείων εξυπηρέτησης της FLEXATO, χρεώνεται με χρηματικό ποσό ύψους 20 ευρώ και μόνο εντός Θεσσαλονίκης. Η χρέωση για κάθε παράδοση ή/και παραλαβή πέραν του ωραρίου λειτουργίας (Δευτέρα έως Κυριακή, 8:00 – 21:00) χρεώνεται με ποσό ύψους 20 ευρώ. Για παραδόσεις ή/και παραλαβές εκτός Θεσσαλονίκης επικοινωνήστε με συνεργάτη της FLEXATO.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων Ελλάδος: Δεν επιτρέπεται.

Μεταφορά με πλοίο: Επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της FLEXATO. Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημίες που τυχόν προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας του οδηγού.

Φόροι: Όλες οι τιμές και χρεώσεις επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. ο οποίος και περιλαμβάνεται στην τελική τιμή και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0,5 % επί της τιμής της ενοικίασης. Ο φόρος αεροδρομίου περιλαμβάνεται.

Επικοινωνία: 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 555 991, 694 613 2753, e-mail: info@flexato.gr